Strona główna | Praktyki i praca | Informacje o praktykach zawodowych
 

ZASADY I PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku 2015/2016 NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
1.Zawodowe praktyki studenckie są realizowane w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne 24/2006 Rektora Politechniki Wrocławskiej.
2.Wydział Mechaniczny organizuje w systemie studiów trzystopniowych (system boloński) jeden rodzaj praktyk zawodowych:

•PRAKTYKA ZAWODOWA INŻYNIERSKA - dla studentów III roku, studiów I-go stopnia (studia inżynierskie)

3.Czas trwania praktyki wynosi min. 160 godz. (4 tygodnie) a realizacja w okresie wakacyjnej przerwy po 6 semestrze.
4.Praktyka zawodowa jest bezpłatna. Ewentualne dodatkowe koszty związane z jej realizacją (np. koszty specjalistycznych badań lekarskich wymaganych przez pracodawcę) ponosi student lub pracodawca, wg umowy pomiędzy stronami).
5.Na czas realizacji praktyki zawodowej student musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW (koszty ubezpieczenia ponosi student).
6.Realizacja programu praktyk i staży studenckich podlega bezpośrednio Prodziekanowi ds. studenckich. Sprawy formalne związane z przygotowaniem, realizacją i zaliczeniem praktyki prowadzą wydziałowi opiekunowie praktyk.
7.Obecnie powołani wydziałowi opiekunowie praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów to:
· Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika
dr inż. Andrzej ROSZKOWSKI - bud. B-4, pok. 2.15, tel. (71) 320 27 81
· Mechanika i Budowa Maszyn 
dr inż. Grzegorz LESIUK - bud. B-1, pok. 110/111, tel. (71) 320 39 19
· Transport
dr inż. Aleksander GÓRNIAK - bud. P-14, pok. 18, tel. (71) 347 79 18
· Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr inż. Paweł MAŚLAK - bud. B-5, pok. 404 tel. (71) 320 23 88


8.W zakładach pracy, gdzie realizowana jest praktyka, student podlega zakładowemu opiekunowi praktyk, który na zakończenie wystawia opinię o studencie
na FORMULARZU OCENY załączonym do GENERATORA DOKUMENTÓW PRAKTYK.
9.Praktyki są organizowane w sposób indywidualny - student samodzielnie podejmuje kontakt z wybranym przez siebie zakładem pracy (patrz pkt. 10), strony ustalają termin i przebieg praktyki (warunek: realizacja ramowego programu praktyki - załącznik nr 1).
10.Student samodzielnie poszukuje zakładu pracy, w którym będzie realizował praktykę.
W celu ułatwienia poszukiwania miejsc realizacji praktyki wydział udostępnia się na stronie internetowej wykaz zakładów pracy, które oferowały miejsca praktyk dla studentów Wydziału Mechanicznego. Oferty praktyk znajdują się także na stronie internetowej Biura Karier Politechniki Wrocławskiej, na której są zamieszczane na bieżąco ogłoszenia i zapotrzebowania na praktykantów napływające z zakładów pracy.
11.Ze względu na koszty i sprawy organizacyjne praktyka powinna być zorganizowana
w miejscu zamieszkania studenta. Wydziałowy opiekun praktyk może wyrazić zgodę, aby praktyka odbywała się poza miejscem zamieszkania studenta, jeżeli nie spowoduje to zakłóceń w realizacji programu praktyki i student lub zakład pracy zobowiążą się do pokrycia wynikających z tego tytułu kosztów (zakwaterowania, przejazdów).
12.Jeżeli w czasie trwania studiów student wyrazi wolę realizacji dodatkowej praktyki zawodowej (niezakłócającej programu i toku studiów) realizowanej merytorycznie zgodnie z kierunkiem studiów wydział wyrazi zgodę i przeprowadzi procedurę przygotowania praktyki tak jak dla obowiązkowej praktyki inżynierskiej.

PROCEDURA I TRYB REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
1.KROK 1: Student zapisuje się na kurs PRAKTYKA w semestrze 6-tym (6 ECTS).
2.KROK 2: Student kontaktuje się samodzielnie z zakładem pracy w celu uzyskania zgody na realizację praktyki wg załączonego ramowego programu (strona W10) i ustalenia terminu jej przeprowadzenia.
3.KROK 3: Student zgłasza u właściwego wydziałowego opiekuna praktyk, wolę realizacji praktyki zawodowej w wybranym przez siebie zakładzie pracy i przedstawia opiekunowi niezbędne informacje o pracodawcy - nazwa, adres, informację o rodzaju działalności, zakresie praktyki, kontakt i ew. adres strony internetowej.
4.KROK 4: Po uzyskaniu zgody zakładu i opiekuna wydziałowego na realizację praktyki u danego pracodawcy student wprowadza do internetowego GENERATORA DOKUMENTÓW PRAKTYK wszystkie dane formalne niezbędne do sporządzenia porozumienia-umowy miedzy zakładem pracy a Politechniką (dokładna nazwa i adres zakładu pracy, imię i nazwisko osoby posiadającej uprawnienia do reprezentowania zakładu i podpisania z uczelnią porozumienia o realizacji praktyki zawodowej studenta, ustalony termin i czas trwania praktyki). Wydziałowy opiekun praktyk sprawdza i drukuje porozumienie-umowę w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron, które to podpisuje Prodziekan ds. studenckich. Porozumienie jest przekazywane do zakładu za pośrednictwem studenta. Przed przekazaniem porozumienia do zakładu pracy, student składa u opiekuna oświadczenie o wykupionej polisie NW (następstw nieszczęśliwych wypadków), ważnej na okres realizacji praktyki.
5.KROK 5: Po podpisaniu porozumienia przez zakład pracy, jeden egzemplarz pozostaje w zakładzie a drugi student przekazuje do swojego opiekuna praktyk na uczelni.
6.KROK 6: Realizacja praktyki przez studenta.
7.KROK 7: Zaliczenie praktyki.

WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI (zaliczenie na ocenę w terminie do 15.10.2016r.):
1.Zapisanie się na kurs PRAKTYKA na semestr 6-ty.
2.Przygotowanie przez studenta SPRAWOZDANIA (2-4 strony arkusza A-4) z realizacji praktyki, uwzględniającego dokładny opis wykonywanych zadań, spostrzeżenia, uwagi i wnioski z praktyki – zakład pracy nie potwierdza sprawozdania, jest ono do wiadomości studenta i wydziału.
3.FORMULARZ OCENY i pozytywna ocena od zakładowego opiekuna praktyk (FORMULARZ OCENY do pobrania w GENERATORZE DOKUMENTÓW PRAKTYK) potwierdzająca zaangażowanie i sumienność studenta w czasie realizacji praktyki ORAZ LICZBĘ GODZIN PRAKTYKI (oryginał student pozostawia sobie a kopię przekazuje opiekunowi praktyk).
4.Zaliczona rozmowa nt. praktyki przeprowadzona przez wydziałowego opiekuna praktyk podczas składania SPRAWOZDANIA i FORMULARZA OCENY.
5.Brak zaliczenia praktyki spowoduje konieczność jej ponownej realizacji i zaliczenia.
6.Zaliczenie praktyki zostaje na zasadach ogólnych jak dla każdego kursu.
7.Zaleca się studentowi dodatkowe pozostawienie kopii FORMULARZA OCENY, który będzie potrzebny przy wprowadzaniu danych do suplementu dyplomu.

 

Wrocław, 14.03.2016r.                      Prodziekan ds. studenckich dr inż. Tadeusz Lewandowski

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty